ProgramWARSZTATY 20006.06 – Wtorek
14.00-18.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

18.30-20.00 - Kolacja

20.00-22.00 - Ognisko


7.06 – Środa
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-9.30 – Otwarcie Warsztatów

9.30-11.00 Sesja 1A - Ekonometryczna analiza rynku i produkcji
Michał GRESZTA (Uniwersytet Warszawski) - Zastosowanie modelu nierównowagi do opisu rynku dóbr konsumpcyjnych Polski okresu transformacji
Jerzy MARZEC (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Sesja 1B - Ekonometryczna analiza rynku i produkcji
Krzysztof ŚWIETLIK (Politechnika Gdańska) - Statystyczne problemy szacowania modeli popytu na dobra trwałego użytkowania w Polsce w latach 1993-1998
Renata WRÓBEL-ROTTER (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Stochastyczne modele graniczne: porównanie form funkcyjnych i metod estymacji

13.00-15.00 Przerwa/lunch

15.00-17.30 Sesja 2 - Statystyka wielowymiarowa: teoria i zastosowania
Jolanta PEREK-BIAŁAS (Szkoła Główna Handlowa) - Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych w aspekcie zabezpieczenia się na starość
Arkadiusz MACIUK (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) - Analiza skupień
Adrianna MASTALERZ-KODZIS (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Fraktale na rynkach finansowych

17.30-18.00 – Przerwa na kawę

18.00-20.00 Sesja 3A - Optymalizacja decyzji
Paweł GĄSIOROWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Identyfikacja problemów optymalizacyjnych przy wykorzystaniu sieci neuronowych
Wojciech KURYŁEK (Szkoła Główna Handlowa) - Zastosowanie analizy portfelowej w zarządzaniu portfelem kredytowym banku komercyjnego
Jerzy MICHNIK (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Zastosowanie interaktywnych metod programowania wielokryterialnego do zarządzania aktywami i pasywami w banku komercyjnym

20.30-24.00 Kolacja i get-together party


8.06. – Czwartek
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-11.00 Sesja 4A - Ekonometryczna analiza szeregów czasowych
Joanna GÓRKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Wybrane reprezentacje stochastyczne ekonomicznych szeregów czasowych
Robert KELM (Uniwersytet Łódzki) - Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień
Jacek KWIATKOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Sesja 4B - Ekonometryczna analiza szeregów czasowych
Mateusz PIPIEŃ (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Magdalena SOKALSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Dynamika cen akcji na malych rynkach kapitalowych w Europie Środkowo-Wschodniej

13.00-15.00 Przerwa/lunch

15.00-17.00 Sesja 3B - Optymalizacja decyzji
Małgorzata REMPAŁA (Szkoła Główna Handlowa) - Wpływ sposobów wynagradzania menedżera na zarządzanie przedsiębiorstwem
Alicja WOLNY (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Problem ustalania wysokości rezerwy szkodowej w zakładzie ubezpieczeń
Rafał WÓJCIKOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Model portfela papierów wartościowych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

17.30 – Rejs po zalewie
20.00 – Kolacja


9.06. – Piątek
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-11.00 Sesja 5A - Modele ekonomii matematycznej
Dorota CIOŁEK (Uniwersytet Gdański) - Analiza konwergencji krajów w okresie transformacji
Maria EKES (Szkoła Główna Handlowa) - Modele gospodarki z nieskończenie wieloma producentami i konsumentami sklasyfikowanymi w skończoną liczbę typów
Robert KRUSZEWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Rola migracji w wybranych modelach wzrostu gospodarczego

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.00 Sesja 5B - Modele ekonomii matematycznej
Agnieszka RUSINOWSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Zagadnienie przetargowe z niestacjonarnymi preferencjami graczy
Elżbieta RYCHŁOWSKA-MUSIAŁ (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Optymalna struktura kapitału firmy w świetle teorii sterowania

13.00-15.00 Przerwa/lunch

15.00 – Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl