Historia publikacjiWARSZTATY 2004


Warsztaty Doktorskie 2004: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2005, ISBN: 83-7378-153-6
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Joanna BRUZDA - Koncepcje kointegracji nieliniowej i ich zastosowanie do badania efektywności informacyjnej rynków finansowych. 11
Barbara CIEŚLIK - System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.31
Dorota CIOŁEK - Znaczenie akumulacji kapitału ludzkiego i wiedzy w procesie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej.53
Robert GOLAŃSKI - Zagadnienia przetargowe z nienaprzemiennymi protokołami.73
Michał GRESZTA - Testowanie stacjonarności procesu autoregresyjnego ze stabilnym zaburzeniem: ważony test Dickey-Fullera.95
Jacek KOTŁOWSKI - Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu kointegracji sezonowej.113
Jerzy MARZEC - Bayesowski model tobitowy z rozkładem t-Studenta w analizie ryzyka pojedynczego kredytu.147
Anna PAJOR - Dwuwymiarowe procesy S V w bayesowskiej analizie portfelowej.165
Mateusz PIPIEŃ - Procesy GARCH o warunkowym skośnym-t lub a-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej.187
Anna STASZEWSKA - Niewykrywalne zmiany strukturalne w modelach VEC.213
Marek SZCZERBAK - Substytucja kosztu braku płynności i ryzyka refinansowania w wyznaczaniu profilu zapadalności długu publicznego.235
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl